Άνοιγμα κυρίου μενού

Φρικηπαίδεια β

Φρικηπαίδεια:Αλμανάκ/Ιούνιος 26

Παγκόσμια ημέρα τυφλών γυναικών.

  • 1052: ⠕⠹⠺⢟⣏⣉⠪⠫⢨ ⣙⢒⢁⣈⡜⡀⢅⣠⠎⠑⢀⢀⡰⢀ ⢥⣶⢃⣿⣠⡙⢡⡄⡘⣈⠑⠄⣑⠇⠉⠵.
  • 1466: ⣶⣿⡙⣈⠄⠇⠉⠵. ⠉⢸⡭⣶⠸⠔⠁⠉⠑⢡⣘⢣⢠⣀⠁⠡⢄⢥⠑⢂⣐⠔⠊⠑⢄⣙⣪⢤⢀⡿ ⣈ ⠁⢢⠑⢛⠍⢑⣒⣸⠥⠨⠓⣽⢢⠤⣿⡀⣮⠒⡈⠹.
  • 1991: ⢥⣶⢃⣿⣠⡙⢡⡄⡘⣈⠑⠄⣑⠇⠁⠡⢄⡔⠈⠑⢂⣐⠸⠔⠁⠉⠑⢡⣠⠞⢑⢄⣐⡘⡊⣭⣊
  • 2003: ⣵⣈⢵⢔⢄⢇⡿⢻⠢⢐⢓⢴: ⢸⡭⣶⠸⠔⠁⠉⠑⢡⣘⢣⢠⣀⠁⠡⢄⢥⠑⢂⣐⠔⣙⣪⢤⢀⡿ ⣈ ⠁⢢⠑⢛⠍⢑⣒⣸⠥⠨⠓⣽⢢⠤⣿⡀⣮⠒⡈⠹⢕⢦⠈⠑⢂⠋⡌⡪⠻⠤⣾⣐⡘⡊⣭⣊⠑⢄⢤⢇