You can't see inside!

Το σύνθημα

Η άγνοιά μας είναι δύναμη της Φρικηπαίδειας.

Το παρασύνθημα

Η άγνοια της Φρικηπαίδειας θα μπορούσε να μετατραπεί σε δύναμή μας.