“Πος γράφαιτε;; Πος γράφαιτε;!”

- Αίβυ Βαττοίδου για τυν Ωρθωγραφοία

“Έcι γράφαιτε!”

~ Κάποιος Ass για το πος γράφετε

Hello, Bro! Διάβασε μια μαλακία!

Ωρθωγραφία: Ωλι αικήνει η κανώναις, που αφωρούν στι δυάταξει των γραμάτον στης λέξις μηας γλόσασ. Η κανώναις αφτή απαντούν σε δίο ωμάδαις, μαι σειναίπηα τροία δηαφοραιτεικά ήδι ωρθωγραφήας: τι Φονιτηκί Ωρθωγραφήα, ώπου κάθαι φθώγκως τις γλόσας αντηστιχή σαι αίνα αγκλεικώ γράμα, τιν Ηστωρυκεί Ωρθωγραφήα ώπου η λαίξης γράφωντε σαι μηα αννήπαρκτυι γλόσσσα κε τηιν Γγρρύκληις ωρθωγραφεία ώπου τα πάντα γράγωντε φησυωλωγοικά. Οι Ηστωρηκί Ωρθωγραφεία (ώταν ηνε σωστί) βωιθάη στυν μει κατανώεισυ μήας λαίξις.

Δαιν ύνε απαρρέτειτει γοια χροίσυ στω Gouggl. Κε ανωρθωγραφυ να οίστε, ββγάζζυ απωτελλαίσματα.

Τα Ελινηκά γράφωντε χρυσημωπιόντας κατ' αιξέραισημ μαι αλαbuρναίzηκει ωθρωγρραφφυία.

El-wiki-logo.png
Γεια τουσ δύθαιν σωβαρούσ, ειπάρχη σχαιτηκώ άρθρω στει Βοικυπέδηα:
Ώρθοια γραφφεί.

Μελοdικί ωρθωγραφοίαΕπεξεργασία

Πρωτηνώμαινει απώ τω ηνστητούτω:

ω ωκτόΜβριοσ (μαι καιφαλέω "Μ" ανάμαισα στω "ο" κε το "β") ίνε αίνασ μίνασ του χρώνυ που ώταν bένι ορημάζουν τα ωρθωγραφοικά λάθι qε ι απωβωλαίς στα σχωλία. Ταφτώχρωνα ίνε ι παιρύωδωσ κατά τιν ωπία ι τώνι μαιτανασταίβυν απώ τεις λαίκσις στα βουνά jα αναπαραγογί. Τω dίσειμο γοίναιτε σαι gωth φάσι, αινό ι cάdες μυκρένυν κε στω tzάκη ανάβι φοτhά. Jύρja!!!

Ω ωρθω-γραφηκώς ΝαζήΕπεξεργασία

Ω ωρθογραφηκός Ναζή ίναι αίνα ίδος ανθρόπου, τις κατοιγωρίας "spazoklabanius mega" που ζι κε δραστιροιοπιοίτε κιρήος στω χόρω του ήνταιρναιτσ με τιν οιδηκώτιτα να ψαρέβι ωρθωγραφοικά λάθοι. Ω ωρθωγραφηκώς Ναζή παιτάγετε σαν την πωρδή αικί που δαιν των σπαίρνουν γηα να δηωρθόσι τα ωρθωγραφηκά λάθοι τον σινωμηλιτόν μήας σιζίτισις στοιν οπία ο ήδηος μπωρί να μι σιμετέχη καν. Ω ωρθωγραφηκώς (ή "γραματεικώς") Ναζή βγένη σε δηάφωρες δυαβαθμήσις: ο "μαλακώς" (αφτώς που πετάγαιτε γηα να δοιωρθόσι τα ποιο χτιποιτά λάθοι, κε παρεμποιπτόντος λαίει κε κάτοι σχαιτηκό με τι σιζίτισι), ο "σκλιρώς" (αφτώς που δαιν αφίνι καναίνα λάθως να παίσι κάτο αλα πετάγετε σε κάθαι στηγμοί γηα να κάννι εποίδηξι τον γραματικόν του γνόσαιον) και ο "Αδόλφως" (αφτώς που βρήσκι τα ανωρθόγραφα μέλι ενώς φώρουμ, τα κάνι ροιπώρτ ή μπαν -αν ίνε και αντμηνιστράτωρας- κε μαιτά στέλνι το στρατώ του να κάψοι τω σποίτη του κακόμιρου του ανωρθώγραφου)

 
Ναζή τεις γραματεικοίς

Πρωσωχοί! Αν ω ωρθωγραφοικώς Ναζή πάρι χαμπάροι αφτώ τω άρθρω, θα τω δοιαγράψι πάραφτα!

Δοίται ΑιποίσειςΕπεξεργασία

Λωγωκρυσσήα

Του θαίματως αιποιλείφθικαι οι δηωξοι ωρθωγραφοικόν κε αναμαίναιτε ι σηναιχιά στα δοικαστηκά ρουμς το λαιτ

Αιksοταιροιqεί σήνδαισμυΕπεξεργασία