Ο Γέρος με το τσιμπούκι αποτελεί την σοβαροτέρα και πλέον εμβριθή προσπάθεια αποδόσεως gay πορνό σε κέντημα. Το θέμα ανέκαθεν συνεκίνη πλήθος ανυμφεύτων κορασίδων, προδρόμων της συγχρόνου βιομηχανίας θεαμάτων ενηλίκων. Αι πρωτοπόροι αυταί νεάνιδες, αντιλαμβανόμεναι την αξίαν της εικονογραφικής πλαστουργίας, από τα μέσα ήδη του 16ου αιώνος ήρχισαν να μεταφέρουν τας προφορικάς τοπικάς παραδόσεις της γειτονιάς Τσουμπουκλού της πρωτοτσίμπουκης Πόλης εις τον καμβά της διακεντήσεως και αι πλέον δεινές μεταχειριζόμεναι βελονάκι και κοπανέλι.

Ο Γέρος με το τσιμπούκι κεντημένος από την πρώτη βασίλισσα της Ελλάδος και σύζυγον του Όθωνος Αμαλία (ελληνική απόδοσις του γερμανοκελτικού ονόματος Anomalia)

Το θέαμα περιέγραψε περί τα 1815 ο Δανός περιηγητής της οθωμανοκρατουμένης τότε Ηπείρου Hans Parton Mesasou εν τω πονήματί του "Anna's Vissi career under the Ottomans":

"Και πλήθος νεάνιδες εβρισκόμενες εις τας υπηρεσίας του δυνάστου Αλή Πασά Τεπελενλή υπεκέντουν την μορφήν του τυρράνου περιπτυσσομένου με αγούρους κούριους των ανδρικών διαπρωκτιστικών χαρεμίων του. Εις όλας τας παραστάσεις ανεφαίνετο ο φρικτός αλάστωρ έχων εν τω στόματί του τους τρυφερούς των φαλλούς, πράξις καλουμένη τουρκιστί: çibuk, çıbuk, çubuk, αρβανιστί: chibouk, ελληνιστί: τιτθισμός, καθαριστί (καθαρεύουσα): (το) ζιμβούκιον, ψευδαρχαϊστί: (η) σιμβούκη και εις την κοινήν γραικικήν: τσιμπούκι. Ο Αλής αποκαλείται παρά απάντων των υπηκόων του απομύζουρις ήτοι τσιμπουκλού, κρυφίως βέβαια πάντοτε και σιγαλοφώνως. Ω! Ατυχείς κόρες απόγονοι της Σαπφούς και της Φρύνης! Εις ποίον εξευτελισμόν τούδε αναγκάζεστε! Κάτωθεν όμως της μανδήλας διέκρινε ο διαβάτης εν ανθυπομειδίαμα σημαίνων σίγουρα την προσμονήν της απελευθερώσεως και την ελπίδαν της ανταποδόσεως. Κινηθείτε χριστιανικά έθνη και βοηθήσατε νυν ταύτας τας αθωοτάτους υπάρξεις!".

Η έκκλησις του Parton Mesasou κατάφερε να συγκινήσει τους ευρωπαϊκούς λαούς και εις ένα κύμα ακράτου φιλελληνισμού άπασαι αι συνομίληκες κόρες της Δύσεως ήρχισαν να κεντούν παράλληλα θέματα. Δι΄ αυτού του τρόπου ει και σκλαβωμένη η Ελλάς εκατόρθωσε εισέτι μίαν φοράν να προσφέρη τα πολιτιστικά της αγαθά προς τον κόσμον και το σύμπαν.