Πόλύτόνίκό σύστήμά έίνάί τό σύστήμά πόύ βάζέίς πόλλόύς τόνόύς κάί λίγότέρές σάρδέλές. Τό έβάλάν στά σχόλέίά γίά νά βάσάνίζόύν τά πάίδίά κάί γίά νά κόβόύνέ μόνάδές, έπέίδή ξέχάσές ένάν-δύό (κάλά, ίσώς ήτάν έκάτό) τόνόύς, σάρδέλές, μπάκάλίάρόύς, πέστρόφές, όξέίες, πēρίσπõμēνēς, βάρèìèς, έλάφρίές, βάσέίς κλπ. μάλάκίές.

Όί τόνόί τόύ πόλύτόνίκόύ έίνάί όί έξής:

 • Τόνός
 • Σάρδέλά
 • Μπάκάλίάρός
 • Πέστρόφά
 • Όξέίά
 • Βάσέίά
 • Άλάτέίά
 • Πέρίσπώμένή
 • Δάσέίά
 • Ζόύγκλίά
 • Ψίλή
 • Χάμήλή

Κάί άλλές πόλλές πίπές...


Τό πόλύτόνίκό σύστήμά πάίρνέί δέκά μέ τόνό κάί έίκόσί μέ σάρδέλά (άπότέλέσμά τής ψάρόπόλύτόνίκής έξίσώσής).


ΊστόρίάΕπεξεργασία

Πρίν έμφάνίστέί τό πόλύτόνίκό σύστήμά, ύπήρχέ τό πόλύγράμμάρίάκό σύστήμά. Άλλά έπέίδή δέν έφτάνέ γίά μέγάλά κέίμένά κάί δέν χώρόύσέ σέ πέπέράσμένό άρίθμό άπό κόνσέρβές, έγίνέ ή μέτάβάσή στό πόλύτόννίκό σύστήμά, πόύ κάτόπίν έγίνέ πόλύτόνίκό λόγώ τόύ Μπάμπίνίώτή πόύ άλλή δόύλέίά δέν έίχέ άπό τό νά άνόίγέί κόνσέρβές.


Πόλύτόνίκό Σύστήμά κάί σύγχρόνή τέχνόλόγίάΕπεξεργασία

Δύστύχώς όί σύγχρόνόί κάτάσκέύάστές πλήκτρόλόγίών δέν πρόνόήσάν γίά τό πόλύτόνίκό, κάί έτσί μάς βγάίνέί τό λάδί νά γράφόύμέ έτσί (ή τό νέρό, άνάλόγά μέ τήν κόνσέρβά). Τό πάράκάτώ μόντέλό δύστύχώς δέν βγήκέ πότέ στήν άγόρά: