“Το καλύτερο σύστημα επικοινωνίας με τον γυναικείο πληθυσμό.”

- Κάποιος Μπάμπης, για το σύστημα ψηλάφισης με το δάχτυλο

“Δεν έγραψες πολύ καλά σε αυτό το διαγώνισμα, αλλά θα κάνω τα στραβά δάχτυλα...”

- Δάσκαλος σε μαθητή που μαθαίνει Braille.

“Παναγιά μου, τι είδαν πάλι τα δαχτυλάκια μου.”

- Καθηγητής πανεπιστημίου που διορθώνει διαγώνισμα Braille μονίμως-κούτσουρου μαθητή

Ελληνιστί «Βράιλ», Αγγλληνικά «Μπράιλλ», γαλλιστί «Μπράιγ». Τα Βράιλ είναι η γλώσσα των τυφλών Βριλ (και τον Τσακ Νόρις) και μόνο για το κάλεσμα νέων Βριλ (καμία σχέση με το Νεοβρίλ, το παυσίπονο για τη διάρροια), στην επιφάνεια της γης για το ετήσιο ζευγάρωμα.

Μόνο για τυφλούς!Επεξεργασία

⡁⢈ ⠕⠹⠺⢟⣏⣉⠪⠫ ⡯⢣⡾⢂⡙⣊⢼ ⠖⠞⣕⣻⣇⡭⠒⠿⡝⡫⢻⣻ ⠇⠑ ⢼⢨⢁ ⣰⢥⠮⠯⠠⡇⡭⡟⣡ ⠣⠒⠶⡡⡣⢴⢶⢫⠄ ⡁ ⡩⡇⡲⡱⣽⣏⣂ ⡟⡠⡡⡣⡷⢽⣀⡙ ⡚⠹⢳ ⡁⢈ ⡭⢏⣛⡄⠑⢒⣯⢴⠁⢽⡈⠖

⣪⣼ ⡠⣫⢀⢁⡱⡠ ⡷⡹⢂⢨⣸⣖ ⠇⠉⠣⢑⡇⣼ ⣮⣈⠒⠙⡄⣤⣁⡽⡽ ⡽ ⠁⠒⢑⠏ ⣉⢺⣚⢐⠤⠁⡆⣪ ⣙⢒⢁⢅⣠⠎⠑⢀⢀⢀ ⣶⣿⡙⣈⠄⠇⠉⠵ ⣊⢸⢨⢢⢀⣀⣳ ⠁⠁⠁⠁⠁⠦⠁⠒⢑⠏ ⣉⢺⣆⣚⢐⠃⣈⡈⠑⡈⠤⠁⡆⣪ ⢨ ⣙⢒⢁⣈⡜

⠔⠘⠝⣈⣊⠑⠉⢑⣀ ⣈⠈⠉⠑⠢⠠⠂⠈⠈⠉⡇⣛⣽ ⢀⢉⣰⣄⣪⣑⠷⠣⢢⢄⡠⡜⡉⠏⣩⢢⣠⣦⣧ ⠂⡆⢑⢓⢬ ⣝⠙ ⠇⢠⢡⡽⡽⠁⠂⠄⡀⣀⡇⡀⠠⠂⠈⠈⠉⠐⠘⡂⢴ ⣉⠕⢂⣹⢖⠑⢄⠸⠔⠁⢥⣙⢤⢀⡿ ⠁⠑⢛⢑⣒⣸⠨⠓⣽⢢⡀⣮⠒⡈⠹ ⢰⣯⣰ ⣒⣀⢰⠸⣠⣝⠈⠑⠢⠠⠂⠈⠈⢷⣢ ⣤⠛⠿⡇ ⣆⢴⢑⡜⠾⠌⢡⣨⣀⣂ ⠄⠉⢸⡭⣶⠸⠔⠁⠉⠑⢡⣘⢣⢠⣀⣀⣀⠁⠡⢄⢥⠑⢂⣐⠔⠊⠑⢄⣙⣪⢤⢀⡿ ⣈ ⠁⢢⠑⢛⠍⢑⣒⣸⠥⠨⠓⣽⢢⠤⣿⡀⣮⠒⡈⠹ ⢕⢦⠈⠑⢂⣐⠔⠊⠑⢄⠋⡌⡪⠻ ⠤⣾⣐⡘⡊⣭⣊ ⡸⢂⡷⠇⢒⠣⠑⢂⣐⠔⠻⢢⣛⢄⡠⡜⠶⣰⢛ ⢰⣯⢺⢧⣰ ⣒⣀⢰⠸⣠⣝⢷⠑⠊⣠⣢ ⣤⣉⠛⡡⠿⡛⡤⡘⡇ ⣆⢴⢑⡜⠔⠁⠾⠌⢡⣨⣀⣂ ⠄⠉⢸⡭⣶⣘⢣⢠⣀⢯⣀ ⢥⣼⣙⣪⢤⢀ ⡿ ⣈ ⠁⢢⠑⢛⠍⢑⣒⣸⠥ ⠨⠓⣽⢢⠤⠎⠑⢀⢀⡰⣿⡀⣮⢰⣊⠑⢄⣸⣀⣩ ⣡⣞⣈⢢⠅⢊⢠⣤ ⣚⠦⣋⣴⠍⠔⣐

⠕⠹⠺⢟⣏⣉⠪⠫ ⡯⢣⡾⢂⡙⣊⢼ ⠖⠞⣕⣻⣇⡭⠒⠿⡝⡫⢻⣻ ⠇⠑ ⢼⢨ ⣰⢥⠮⠯⠠⡇⡭⡟⣡ ⠣⠒⠶⡡⡣⢴⢶⢫⠄ ⡁ ⡩⡇⡲⡱⣽⣏⣂ ⡟⡠⡡⡣⡷⢽⣀⡙ ⡚⠹⢳ ⡁⢈ ⡭⢏⣛⡄⠑⢒ ⣯⢴⠁⢽⡈⠖

⣪⣼ ⡠⣫⢀⢁⡱⡠ ⡷⡹⢂⢨⣸⣖ ⠇⠉⠣⢑⡇⣼ ⣮⣈⠒⠙⡄⣤⣁ ⡽ ⡽ ⡽

⠁⠒⢑⠏ ⣉⢺⣚⢐⠤⠁⡆⣪ ⣙⢒⢁⢅⣠⠎⠑⢀⢀⢀ ⣶⣿⡙⣈⠄⠇⠉⠵ ⣊⢸⢨⢢⢀⣀⣳ ⠁⠁⠁⠁⠁⠦⠁⠒⢑⠏ ⣉⢺⣆⣚⢐⠃⣈⡈⠑⡈⠤⠁⡆⣪ ⢨ ⣙⢒⢁⣈⡜⡀⢅⣠⠎⠑⢀⢀⡰⢀ ⢥⣶⢃⣿⣠⡙⢡⡄⡘⣈⠑⠄⣑⠇⠉⠵ ⣊⢸⢨⢢⢀⣀⣳

⡮⠔ ⡋⢵⣇⠔⠖⢵⢀⡱ ⡢⡓⠙ ⣵⣈⢵⢔⢄⢇⡿⢻⠢⢐⢓⢴ ⢕⠁⠬ ⢉⢺⢸⣠⠠⡍⡱⡝⣣⢤⠜ ⠁⠡⢄⡔⠈⠑⢂⣐⠔⠊⠞⢑⢄⣐⡘⡊⣭⣊⠑⢄⣒⣀⢰⠸⣠⣝⠈⠑⠢⠠⠂⠈⠈⢷⣢ ⣤⠛⠿⡇ ⣆⢴⢑⡜⠾⠌⢡⣨⣀⣂ ⠄⠉⢸⡭⣶⠸⠔⠁⠉⠑⢡⣘⢣ ⢢⠑⢛⠍⢑⣒⣸⠥ ⠨⠓⣽⢢⠤⠎⠑⢥⠮⠯⠠⡇⡭ ⣐⠔⠊⠑⢄⠋⡌⡪⠸⣠⣝⠈⠑⢄⠸⠔⠁⠉⠑⢡⣠⣰⣄⣪⣑⠷⠣⢢⢄⡠⡜⡉⠏ ⠉⠑⢡⣘⢣⢠⡰⣿⢥⠑⠊⣶⢃⣿⣠⡙

Ψηλαφίστε επίσηςΕπεξεργασία

Για τους σοβαροφανείς, υπάρχει σχετικό άρθρο στη Βικιπαίδεια για την γλώσσα των τυφλών Βριλ.